AMAÇ VE HEDEF BELİRLEME

AMAÇ VE HEDEF BELİRLEME


Amaç ve hedefler

“Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.”

Montaingne

Her hangi bir eyleme başlamadan önce amacı ve eylem sonucunda varılmak istenen noktayı belirlemek, eylem sürecinin belirlenmesine yardımcı olur. Gerek bireysel, gerek organizasyonel eylemlerde hedef ve amaç belirlemek planlamada önemli bir yer tutar. Yol belli olduğunda ilerlemek kolaylaşır. Bireyin ya da organizasyonun var oluş nedenini ve ulaşmak istediği noktayı tanımlaması aynı zamanda motivasyonel bir unsurdur. Bu tanımlamalar itici bir güç oluşturur ve performans üzerinde etki yaratır.

Yönetim ve organizasyon açısından bakıldığında organizasyonun neden iş dünyası içinde var olduğunu ve nereye ulaşmak istediğini tanımlaması, çalışanları, ortakları ve hedef kitlesinin organizasyonu değerlendirmesi açısından önemlidir. Günümüzde Türkçe olarak da literatürde yerini almış vizyon ve misyon sözcükleri bu tanımlamalar için kullanılmaktadır.


Vizyon ve Misyon tanımlarken;

 • Hedef kitlemiz kimler?
 • Hedef kitlemizin hangi ihtiyaçlarını karşılayacağız?
 • Rakiplerimiz kim?
 • Faaliyet alanımız ne?
 • Güçlü ve zayıf yönlerimiz neler?
 • Hayalimiz ne?
 • Kaynaklarımız neler?
 • Nereye ulaşmak istiyoruz?
 • Nasıl algılanmak istiyoruz?

gibi sorulara yanıt aranır.


MİSYON


Organizasyonun nereye varmak istediğini belirlemeden önce var oluş nedenini ve amacını tanımlıyor olması gerekir. Amacın belirlenmesi vizyonun belirlenmesinin ön koşuludur. Amaç olmaksızın  hedef belirlemek dümeni olmayan bir gemiyle yola çıkmaya benzer.  Amacın benimsenmesi çalışanların bireysel amaçları ve değerleriyle örtüşmesi ölçüsünde gerçekleşir. Çalışanların ortak bir amaç doğrultusunda belirlenecek hedeflere ulaşması daha kolay olacaktır.


Misyon ifadesi vizyon gibi belirli bir dönem için geçerli olan bir ifade değil, süreklilik gösteren bir tanımlamadır.  Tanımlama yapılırken rekabet şartları içerisinde diğer organizasyonlardan farklılığı ifade etmek önemlidir.


 • Misyon ifadesi, organizasyonun hizmet ve ürünlerinin tanımı, hizmet alanları, görev ve yetkileri, hizmet sunulan kitleyi ve organizasyon amacını kapsar. Açık ve net bir ifade kullanılır.   İfade oluşturulurken;
 • Ne yapmamız gerekiyor ve ya bekleniyor?
 • Bunları kimin için yapıyoruz?
 • Nasıl çalışıyoruz?
 • Var olma nedenimiz nedir?

sorularına cevap aranır. Kısacası Ne? Neden? Nasıl? Kime? sorularının yanıtlarını içerir.


Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak.” (TÜBİTAK) ifadesinden kurumun, toplumun her kesimine hitap ettiğini, bilim ve teknoloji araştırmaları ve geliştirmesi alanında hizmet verdiğini, ülkenin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için iş birliği yapmak amacıyla kurulduğu kolayca anlaşılmaktadır.


Misyon-VizyonVİZYON


Bir organizasyonun içinde yer aldığı iş alanıyla ilgili olarak nereye varmak istediğinin ve nasıl algılanmak istenildiğinin cevabını içeren ifadedir. Bu hedef, belirli bir zaman aralığında, gerçekleştirilebilir, ölçülebilir, zorlayıcı ve organizasyonun tümü tarafından benimsenen basit bir ifade olmalıdır. Vizyon, yönetim için önemli bir dayanak ve yol göstericidir.

Bir organizasyon vizyonunu oluştururken, hedef kitlesini, içinde bulunduğu rekabet ortamını, faaliyet alanını ve kurum kültürünü göz önünde bulundurmalıdır. Organizasyonun vizyonu ana amacı, değerleri ve hedefleri kapsamalıdır.Vizyon Özellikleri

 • Zorlayıcı
 • Belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilebilir
 • Ölçülebilir
 • Herkes tarafından benimsenen
 • Net ve basit bir ifade ile tanımlananÇalışanlar için vizyon, onlardan bekleneni ne yönde gerçekleştirmeleri gerektiğini ve ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda harekete geçmelerini sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Çalışanların vizyonu benimsemeleri,  hedeflerin belirlenmesine katkıda bulunmalarını sağlamakla mümkündür. Bu da onların yönetime katılmaları ile mümkün olabilir. Müşteriler için vizyon ifadesi, neden bu organizasyonu seçmeleri gerektiği konusundaki yaklaşımlarını şekillendirmelerini sağlar. Organizasyondan beklentilerini belirler.

Örneğin, vizyonu “Dünyanın en iyi otomobillerinin mühendisliğini yapmak, dünyanın en iyi otomobillerini üretmek ve pazarlamak.”  Cadillac’tan müşteri beklentileri oldukça yüksektir. Böylesize zorlu bir hedef ise disiplinli ve çok çalışmayı gerektirir. İşi şansa bırakma lüksü yoktur. Bu nedenle organizasyonun tüm fonksiyonları ortak hedef için eksiksiz çalışmak durumundadır. Ayrıca bu tür bir hedefe ulaşmak doğru bir planlamayı gerektirir.

Organizasyonun tüm faaliyetleri, belirlenen vizyon doğrultusunda düzenlenir. Dönemsel hedefler ve alt hedefler ulaşılmak istenen noktaya göre belirlenir. Planlamalar buna göre yapılır.


VİZYON VE MİSYON ÖRNEKLERİ


1. Google Misyonu

“Dünyadaki tüm bilgileri organize etmek ve evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı kılmaktır.”

2. Marmara Üniversitesi Vizyon ve Misyonu

Misyon

“Marmara Üniversitesinin misyonu: Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verecek araştırma ve geliştirme projeleri üreten, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, akademik kadrolar yetiştirmek ve bu kadroları desteklemek; çağdaş, üretken, ahlaklı ve sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş, iletişim becerisine sahip bireyler yetiştiren ve köklü geçmişinin kazandırdığı birikimleri değerlendiren bir kurumdur.”

Vizyon

“Marmara Üniversitesinin vizyonu: evrensel bilgiyi ve teknolojiyi uluslararası düzeyde ve en yüksek verimde üreten ve kullanan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, Türkiye’nin en çok tercih edilen ve mezunlarının uluslararası iş dünyasında önemli görevler alacağı, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir üniversite olmaktır.”

3. TÜBİTAK Vizyonu

“Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak”;

4. Milli  Vizyon

“Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür.” Atatürk.

5. Durocell International Vizyonu

“Dünyanın lider pil şirketlerinden biri olmak”


KAYNAKLAR

“The Business Vision and  Company Mission Statement”,www.quickmba.com/strategy/vision

Dedpartment of Trade and Industry, “Implement – from Quality to Organisational Excellence”, www.dti.gov.uk/quality/implementation

Çetin, Canan., Akın, Besim. ve Erol, Vedat. (2001) Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi. 2,  İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Mission Statements & Vision Statements”, www.mindtools.com/pages/article/newLDR_90.htm