ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Sözleşmenin onaylanması

ikpaylasim üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve ikpaylasim üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan (Üye Ol) veya (Vazgeç) butonunu tıklayınız.

 

2. Hizmetlerin Tanımı

ikpaylasim;sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler sunar.

Sitede yayınlanan yazılara yorum yapma, sitede makale, form vb paylaşımların yayınlanması, daimi yazar olma, üyelere özel formlar, cv check up hizmetlerini sunar.

 

3. ikpaylasim üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

ikpaylasim üyesi/yazarı kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur. Siteye kayıt işleminizin tamamlanması için geçerli bir mail adresi ile kayıt olmanız gerekmektedir.

“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir ve dilediği zaman değiştirebilir. Şifre be

lirlenmesi ve saklanması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Üye/yazar şifresinin 3.kişiler tarafından kullanılarak sitede yapılan işlemlerden (istenemeyen yorum, yazılar vb.) doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 

Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler başka üyelere gizlilik ayarları ölçüsünde açılabilir.

Kullanıcının ikpaylasim üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

 

4. ikpaylasim üyesinin yükümlülükleri

Üye; ikpaylasim hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda
yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma
gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

İkpaylasim hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, ikpaylasim ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ikpaylasim’ ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

İkpaylasim’ dasunulan hizmetlere ikpaylasim tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ikpaylasim’ ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin ikpaylasim’ ın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı üyeye gelebilecek zararlardan ötürü ikpaylasim’ ın sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı yorum yapmamayı ve dosya paylaşmamayı,

Ortama eklenecek yorumların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,  Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların ikpaylasim hizmetlerini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

ikpaylasimhizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ikpaylasim’ dan tazminat talep etmemeyi,

ikpaylasim’ dan izin almadan ikpaylasim hizmetlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, 

ikpaylasim‘ ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde ikpaylasim’ ın gerekli müdahalelerde bulunma, yorumları, yüklenilen dosyaları silme, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

İkpaylasim’ ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu
olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği
sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,
 

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, 

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5.ikpaylasim’ a verilen yetkiler

ikpaylasim herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ikpaylasim’ ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. İkpaylasim servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

ikpaylasim, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi hizmetlerde menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

ikpaylasim, üyelerinin bilgilerini hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Üye bilgileri aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. 

  • Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda
  • Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda
  • Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

ikpaylasim üyelerin dosyalarının yayınlanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

İkpaylasim üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, yorumların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerde yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı ikpaylasim sorumlu tutulmayacaktır.

ikpaylasim kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 

ikpaylasim üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği yorum, form, prosedür, makale/yazı, haber, resim, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde ikpaylasim tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir.

Bu hallerde üye, ikpaylasim‘dan telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

ikpaylasim, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

ikpaylasim, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ikpaylasim’ in sorumlu olmadığını kabul eder.

ikpaylasim, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.ikpaylasim.com/uyelik/gizlilik-sozlesmesi adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Hizmetler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. 

ikpaylasim üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. ikpaylasim ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 

6. ikpaylasim kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ikpaylasim’ ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten ikpaylasim kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde
İstanbul Merkez(Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.10.

10. Fesih

İkpaylasim dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.