İŞYERİ TESCİLİ

İŞYERİ TESCİLİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun, işverene yüklediği yükümlülüklerden biri işyerinde sigortalı çalıştırması halinde işyerini belirli usul dahilinde tescil (kayıt) ettirmesi gerekmektedir.

İşyerinin tescili iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan birincisi, işyerinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenin “işyeri bildirgesi” düzenleyerek kendini kayıt ettirmesi yöntemidir. Diğer bir yöntem ise Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal eden belge ve bilgi doğrultusunda   işyerinin re’sen  tescil edilmesidir.

 1. A. 5510 SAYILI YASA GEREĞİ   İŞYERİ TESCİLİNİN USUL VE ESASLARI

a) İşyeri Tescilinin Kanuni Dayanağı, Bildirim Süresi ve Bildirim Şekli

5510 sayılı yasanın 11 inci maddesi  üçüncü fıkrasında belirtilen İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür ” hükmü gereği, 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi (SSK’lı) ve (c) bendi (memur) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve matbu olan işyeri bildirgesini usulüne uygun olarak düzenleyerek en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri gerekmektedir.

İşyeri bildirgelerinin e-sigorta ile internet ortamında gönderilmesi zorunludur. Ancak, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili maddesinde, (4/a) kapsamında sigortalı çalıştıranlar tarafından Kuruma yapılacak bildirimlerin, Kurum ile işveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütüleceği öngörüldüğünden, işyeri bildirgesi, gerekli alt yapı oluşturuluncaya kadar Kuruma kağıt ortamında verilebilecektir.

Aynı işverenin birden fazla işyeri kurması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı  işyeri bildirgesi düzenlemesi gerekmektedir. Ayrıca, özel sektör işyerinde hem ayın 1’i ila 30’u arasında, hem de ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri tescili yapılması gerekmektedir.

Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek bir dosyadan işlem görmesine bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi izin verebilmektedir.

b) İşyerinin Devri, İntikali, Nakli, İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerin Değişmesi Halinde Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında konu açıkça izah edilmiştir. Yasa metninde “ İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder ” denilmektedir.

 • İşyerinin Nakli

İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine , en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir. Aynı il içinde olmakla birlikte, başka bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezinin görev alanına giren bir adrese nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi verilmeyecek, konu ile ilgili bilgi bir yazı ile eski ve yeni üniteye bildirilecektir. İşyerinin aynı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

 • İşyerinin Devri

İşyerinin devredilmesi halinde, devir alan işveren, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesini düzenleyerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine vermesi gerekmektedir. Bir işyerinin devir olmuş  sayılmasının unsuru işçi ile birlikte diğer müştemilatın başkasına geçmesidir.

 • İşyerinin İntikali

Gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılar tarafından işyeri bildirgesi düzenlenerek, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri gerekmektedir.

 • İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerin Değişmesi

İşyeri bildirgesi, şirketlerin birleşmesi veya nevilerinin değişmesi ya da diğer bir şirkete katılması halinde, en geç bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde , adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde verilmesi gerekmektedir.

İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmesine gerek yoktur. Değişikliğin bir yazı ile ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilmesi yeterlidir.

c) Alt İşveren ile İşçi Devralan İşverenlerin Tescili

Asıl işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran alt işverenler ile sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işverenler adına işyeri dosyası tescil edilmez. Bu işverenler ilgili üniteden asıl işveren adına tescil edilmiş olan işyerinden alacakları geçici iş ilişkisi kurulan işveren numarası veya alt işveren numarası ile asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden müteselsilen sorumlu oldukları yükümlülüklerini yerine getireceklerdir . Alt işveren, asıl işveren ile yaptıkları sözleşmeyi; sigortalıyı devir alan işveren, sigortalısını devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine vermek zorundadır.

d) İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilmesi Gerekli Belgeler

 • Yerleşim  belgesi (ikametgah) ile imza sirküleri
 • Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri,
 • Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgeler,
 • Tüzel kişilerde tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirküleri,
 • Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşme,
 • Kapıcılık iş yerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir liste,
 • İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopileri,
 • İnşaat iş yerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi,

e) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi Dışında Verilmesi

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya yasal süresi dışında verilmesi, 5510 sayılı Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri kaldırmaz. Yasal süresi dışında verilmesi veya hiç verilmemesi nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde yahut Sosyal Güvenlik Kurumunca işyeri bildirgesinin e-sigorta ile internet ortamında verilmesi zorunlu tutulmasına karşın kağıt ortamında verilmesi ve yahut da işyeri bildirgesinin şekle ve usule uygun verilmemesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği idari para cezası uygulanacaktır. Anılan madde gereği işyeri bildirgesinin verilmesi halinde uygulanacak idari para cezası mükellefiyet durumlarına göre farklılık arz etmektedir. Buna göre;

 • Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında ,
 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.