İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI YARGITAY KARARI

İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI YARGITAY KARARI

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas No : 1987/9-583
Karar No : 1987/1060
Tarih : 23.12.1987
• YILLIK İZİNDEN SONRA BİR SÜRE BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ( Mahkemenin Bu İddiayı Araştırmadan Eksik Soruşturmaya Dayalı Olarak Karar Vermemesi Gereği )
• EKSİK SORUŞTURMA ( İşçinin Yıllık İzinden Sonrası İçin Rapor Vermesine Rağmen Bu Sürede Başka Bir Yerde Çalıştığı İddiasının Mahkemece İncelenmesi Gereği )
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Yıllık İzinden Sonrası İçin Rapor Vermesine Rağmen Başka Bir İşyerinde Çalışmış Olması )

ÖZET :
Yıllık izinde başka işyerinde çalıştığı iddia edilen işçinin durumu araştırılmadan istekler hüküm altına alınamaz.

DAVA :
Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6. İşMahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 30.4.1987 gün ve 80-650 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 8.6.1987 gün ve 5418-5689 sayılı ilamıyla; ( …Davacı,ihbar ve kıdem tazminatı isteğine karşı davalı 16.9.1986 tarihinde aldığı izninin 6.10.1986 tarihinde bittiği halde işe başlamadığını sonradan Nizip Sağlık Ocağı’ndan 15 günlük rapor göndermiş ise de, bu raporun izni uzatmak için tedarik edilmiş bir rapor olduğunu, nitekim raporlu olduğu sürede Diyarbakır … ‘de başka bir firmaya ait işyerinde çalıştığını ileri sürmüş ve bu hususun sözü edilen firmadan sorulmasını istemiştir. Gerçekten, davacının izinden sonraki devamsızlığının haklı nedene dayanıp dayanmadığının saptanması için istenen araştırma gereklidir.Mahkemenin bu konuda araştırma yapmadan istekleri hüküm altına alması uygun görülmemiştir… )gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü :

KARAR :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, hukuk genel kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ :
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nin 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 23.12.1987 gününde oybirliğiyle karar verildi.
—–

YARGITAY
9. Hukuk Dairesi 2001/17459 E.N , 2002/2727 K.N.

İlgili Kavramlar

SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ
TATİL GÜNDELİĞİ İLE ÜCRET ALACAĞI
USULÜ HAK ESASLARI
YILLIK ÜCRETLİ İZİN İSTEĞİ

Özet
DAVACI, İZNİNİ ÇALIŞMAKTA İKEN İŞVERENDEN İSTEDİĞİNE GÖRE KENDİSİNE BÖYLE BİR İZİN KULLANDIRILMAYACAĞI AÇIK VE KESİN ŞEKİLDE İFADE EDİLMESİ HALİNDE; İŞ KANUNUNDA TANINAN HAKLARINI KULLANABİLİR.

AYRICA; MAHKEMECE; BİLİRKİŞİ RAPORLARI TEKRAR İRDELENEREK ÇELİŞKİLER GİDERİLMELİ, TATİL GÜNDELİĞİ İLE ÜCRET ALACAĞI HAKKINDA HÜKÜM KURULMALIDIR.

İçtihat Metni

Davacı, yıllık izin, genel tatil gündeliği ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalı kooperatife ait işyerinde bekçi olarak çalıştığını ücretlerinin eksik ödendiğini izinlerinin kullandırılmadığını tatil günleri de çalıştırıldığını ileri sürerek isteklerde bulunmuş mahkemece de istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur.

Ancak, mahkemece bilirkişinin mütalaasına başvurularak bir çok rapor alınmış ise de bu raporlar dosyanın temyizen incelenmesi için yeterli değildir. Davacının çalışma süresinin tespiti özellikle önem taşımaktadır. Davanın açıldığı tarihte de çalışıp çalışmadığı kesin olarak anlaşılamamaktadır. Şayet davacı çalışmasını sürdürmekte ise yıllık ücretli izin isteme hakkı bulunmamaktadır. Zira izin ücretini çalışırken aldığı kabul edilecek olursa işçinin Anayasal hakkı olan dinlenme hakkından vazgeçme sonucu doğurur ki bunun kabulü mümkün değildir. Bununla beraber hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin işçi için bu durum sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi verir.

Bilirkişi raporları müphem ve yer yer çelişkili olmakla birlikte bunların içeriğine göre davacı işçinin 10.200.000 TL. ücret alacağını isteyebileceği görülmektedir. Ancak mahkemece 275.000.000 TL.nin hüküm altına alınması nedeni dayanıksız kaldığı için konunun açıklığa kavuşturulması icap eder. Bu bakımdan mahkemece bilirkişi raporları tekrar irdelenerek çelişkiler giderilmek ve müphem noktalar açıklığa kavuşturulmak suretiyle dava konusu istekler hakkında kazanılmış usulü hak esasları da gözetilmek suretiyle hüküm kurulmalıdır.

Sonuç : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com