İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

PERFORMANSA İLİŞKİN FESHE İLİŞKİN 12.05.2008  TARİHLİ YARGITAY KARARI

PERFORMANSA İLİŞKİN FESHE İLİŞKİN 12.05.2008 TARİHLİ YARGITAY KARARI

AÇIKLAMA:

A- TARAFLARIN TALEP VE İDDİALARI

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili,davacının iş sözleşmesinin uyarılmasına rağmen performans düşüklüğünün devam etmesi nedeni ile haklı olarak feshedildiğini, işverene sendika üyeliklerinin bildirilmediğini, sendikal neden bulunmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

B- YARGITAY KARARI VE GEREKÇE

Yargıtay kararına konu olan olayda irdelenen öncelikli unsur; işçinin performans değerlendirmesinin feshe etkili olup olmadığıdır.

Karara konu olan olayda, günlük üretim miktarı ve hedeflenen üretim miktarına göre performans değerlendirmesi yapılamayacağı, objektif tespit içeren performans değerlendirilmesi ile ilgili önceden bu yönde işçilere bir tebliğ yapılamamış olduğu, kısa süreli değerlendirmenin yanlış sonuçlar vereceği, ayrıca davalı işverenin bu değerlendirmede eşit davranmadığı, arızı nitelikte ve kısa süreli değerlendirmelerin hakkaniyete uygun bulunmadığı anlaşıldığından iş sözleşmesinin geçerli sebeplerle feshedilmediği sonucuna varılmıştır. Şu halde yer verilen Yargıtay kararı uyarınca, yapılan performans değerlendirmesinin geçerli bir fesih nedeni olabilmesi için,

1)     Performans değerlendirmesinin objektif olması,

2)     Performans değerlendirmesinde kullanılacak objektif unsurların önceden işçiye tebliğ edilmesi,

3)     Kısa ve arızi süreli bir değerlendirme yapılmaması,

4)     Eşit ve keyfilikten uzak bir değerlendirme yapılması,

Gerekmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmediği yönündeki yerel mahkemenin gerekçesi dosya içeriğine uygun bulunmuş ancak, dosya içeriğine göre, gerek fesih tarihinde ve gerekse daha sonra işyerinde sendika üyesi bir çok işçinin çalışmasına devam etmiş olması, sendika üyeliklerinin işverene tebliğ olunmaması nedeni ile feshin sendikal nedene dayandığının kabul edilmesi hatalı bulunmuştur.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2007/35905

Karar Numarası: 2008/12004

Karar Tarihi: 12.05.2008

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili,davacının iş sözleşmesinin uyarılmasına rağmen performans düşüklüğünün devam etmesi nedeni ile haklı olarak feshedildiğini, işverene sendika üyeliklerinin bildirilmediğini, sendikal neden bulunmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğine göre, davalı işverenin performans değerlendirmesinin objektif olmadığı, günlük üretim miktarı ve hedeflenen üretim miktarına göre değerlendirme yapılamayacağı, objektif değerlendirme içeren performans değerlendirilmesi ile ilgili önceden bu yönde işçilere bir tebliğ yapılamamış olduğu, kısa süreli değerlendirmenin yanlış sonuçlar vereceği, ayrıca davalı işverenin bu değerlendirmede eşit davranmadığı, arızı nitelikte ve kısa süreli değerlendirmelerin hakkaniyete uygun bulunmadığı anlaşıldığından iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmediği yönündeki yerel mahkemenin gerekçesi dosya içeriğine uygun bulunmuştur. Ancak, dosya içeriğine göre, gerek fesih tarihinde ve gerekse daha sonra işyerinde sendika üyesi bir çok işçinin çalışmasına devam etmiş olması, sendika üyeliklerinin işverene tebliğ olunmaması nedeni ile feshin sendikal nedene dayandığının kabul edilmesi hatalı bulunmuştur.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yapmış olduğu, 563,80 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 500.-YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,

Kesin olarak oybirliği ile karar verildi.12.05.2008

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com