1976 ‘da İzmir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Erdem Yoldaş, sırasıyla Akdede Group, Özdilek İzmir Alışveriş Merkezi, BTM A.Ş. ve Pepsi Bottling Group ‘ta yaklaşık 10 yılı aşkın bir... [Devamı]

TORBA YASANIN GETİRDİKLERİ –  İŞVERENLERE İSTİHDAM DESTEĞİ

TORBA YASANIN GETİRDİKLERİ – İŞVERENLERE İSTİHDAM DESTEĞİ


Torba Yasa ile işveren prim hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak suretiyle işverenlere yaklaşık yüzde 20 oranında sağlanması düşünülen istihdam teşviğinin,  6 ile 54 ay arasında değişen sürelerde 31 Aralık 2015 tarihine kadar olması öngörülüyor. Bu süre Bakanlar Kurulu ile 5 yıl uzayabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta işe alınacak çalışanların Torba Yasa’nın yayımı tarihinden itibaren işe alınması, işe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında (yani 6 aydır işsiz) olması ve işe alındıkları işyerine ilişkin aynı dönemdeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.


Torba Yasa ile sağlanan bu istihdam desteği, mesleki yeterlilik belgesine sahip veya mesleki-teknik eğitim veren okullardan mezun olmak yada İşkur ‘un işgücü yetiştirme kursunu bitirmek gibi istihdam edilecek personelin durumuna göre farklı süreler halinde uygulanacaktır.

18-29 yaş arasında erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlarda;


–       Mesleki yeterlik belge sahibi olanlar  48 ay süre ile,

–       Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay süre ile,

–       Yukarıdaki belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süre ile,

–       29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlilik belgesine sahip olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğrenimi bitirenler ile Türkiye İş Kurumu ’nun düzenlediği iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenlere 24 ay süre ile,

–       Yukarıdaki maddelerin kapsamına giren çalışanların Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından seçilmesi halinde toplam süreye 6 ay ilave edilecektir.

–       Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı çalışanlardan, Kanunun yürürlük tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi bitirenler için 12 ay süreyle,

–       18 yaşından büyüklerden yukarıdaki teşviklere girmeyenlerin (mesleki belgesi olmayanlar) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süre ile

sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.


Ayrıca bu teşviklerden yararlanabilmek için, aylık prim ve hizmet belgelerininin  SGK’ya yasal süresi içinde verilmesi, sigorta primleri sigortalı hissesinin yasal süresi içinde ödenmesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası-zammı borcu bulunmaması gerekmektedir. Bununla birlikte sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenler bir yıl süreyle bu teşvikten yararlanamayacaktır.


İşverenlerin yukarıda sözünü ettiğimiz istihdam teşviğinden yararlanabilmeleri adına ihtiyaç duyacakları “6 aydır işsiz olma” kriterini tespit edebilmeri için SGK ‘nın internet sayfasından  1.11.2010 tarihinden itibaren erişimini kapattığı sigortalı bilgilerinin yeni bir düzenleme ile yeniden ulaşılabilirliğini sağlaması gerekecektir.


Özet olarak bu yasa ile işsizlik fonunda biriken paraların istihdam teşviği amacı ile çalışanlar yerine işverene tahsis edildiğini, bununla birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal ve uluslararası meslek standartlarının belirleme çalışmalarının hızlandırılarak yapılan düzenlemeler ile Türkiye İş Kurumu ‘nun da daha aktif hala getirilmesinin de amaçlandığını görmekteyiz.


25 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete  Sayı: 27857 (1.Mükerrer)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL

SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011


MADDE 74- 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ve aynı maddenin beşinci fıkrası ile geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle,

uygulanır.

Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.

Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

Bu madde hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.

Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

1976 ‘da İzmir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Erdem Yoldaş, sırasıyla Akdede Group, Özdilek İzmir Alışveriş Merkezi, BTM A.Ş. ve Pepsi Bottling Group ‘ta yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre boyunca Personel ve İnsan Kaynakları alanında yöneticilik yaptı. Son olarak 2007 yılından buyana Tesco Kipa A.Ş. ‘de Mağaza İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Aynı Zamanda Peryön - Ege Şubesi üyesi olan Yoldaş, zaman buldukça dernek faaliyetlerine de aktif olarak katılmaktadır.